Shenzhen Yirui Technology Co., Ltd.
??m b?o th??ng m?i
Nhà cung c?p h? tr? Th??ng m?i ??m b?o - M?t d?ch v? mi?n phí b?o v? các ??n ??t hàng c?a b?n t? thanh toán ??n giao hàng.
Gi?i h?n ??m b?o th??ng m?i c?a các nhà cung c?pUS $20,000
Nhà cung c?p Vàng
Nhà cung c?p h?ng Vàng là t? cách thành viên cao c?p dành cho các nhà cung c?p trên Alibaba.com. Các thành viên có ???c các ph??ng thúc toàn di?n ?? qu?ng bá s?n ph?m c?a h?, t?i ?a hóa ti?p xúc s?n ph?m và t?ng l?i t?c ??u t?.

mainCategories

Ni-CD Battery Cells and Packs
Ni-MH Battery Cells and Packs
LiFePO4 Battery Cells and Packs
Li-Polymer Battery Cells and Packs
1,57?US$ - 1,89?US$/Cái
10 Cái(Min. Order)
0,07?US$ - 0,22?US$/Cái
10 Cái(Min. Order)
0,30?US$ - 0,89?US$/Cái
10 Cái(Min. Order)
Các s?n ph?m ???c l?a ch?n hàng ??u
Xem thêm

啪啪网站