Shenzhen Yirui Technology Co., Ltd.
??m b?o th??ng m?i
Nhà cung c?p h? tr? Th??ng m?i ??m b?o - M?t d?ch v? mi?n phí b?o v? các ??n ??t hàng c?a b?n t? thanh toán ??n giao hàng.
Gi?i h?n ??m b?o th??ng m?i c?a các nhà cung c?pUS $20,000
Nhà cung c?p Vàng
Nhà cung c?p h?ng Vàng là t? cách thành viên cao c?p dành cho các nhà cung c?p trên Alibaba.com. Các thành viên có ???c các ph??ng thúc toàn di?n ?? qu?ng bá s?n ph?m c?a h?, t?i ?a hóa ti?p xúc s?n ph?m và t?ng l?i t?c ??u t?.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

L?ch s? thành viên Alibaba

N?m tham gia: 2017
N?m thành viên:
Bài ??ng tr?c tuy?n: H? S? c?ng ty,S?n ph?m

T? l? ph?n h?i (30 ngày qua)

86.5% ng??i mua ?? liên h? v?i nhà cung c?p này ?? nh?n ???c ph?n h?i trong vòng 24 gi?.
(L?u y: Bao g?m các ph?n h?i ???c g?i trong Trung tam Th??ng m?i Alibaba và Qu?n lí th??ng m?i )

Th?i gian ph?n h?i trung bình (7 ngày)

Th?i gian ph?n h?i trung bình c?a nhà cung c?p ??i v?i các yêu c?u nh?n ???c trong vòng 14 gi?.

Hi?u su?t báo giá (30 ngày qua)

Nhà cung c?p ?? g?i 6 báo giá cho ng??i mua trong 30 ngày qua.
G?i email cho nhà cung c?p này
啪啪网站