Shenzhen Yirui Technology Co., Ltd.
??m b?o th??ng m?i
Nhà cung c?p h? tr? Th??ng m?i ??m b?o - M?t d?ch v? mi?n phí b?o v? các ??n ??t hàng c?a b?n t? thanh toán ??n giao hàng.
Gi?i h?n ??m b?o th??ng m?i c?a các nhà cung c?pUS $20,000
Nhà cung c?p Vàng
Nhà cung c?p h?ng Vàng là t? cách thành viên cao c?p dành cho các nhà cung c?p trên Alibaba.com. Các thành viên có ???c các ph??ng thúc toàn di?n ?? qu?ng bá s?n ph?m c?a h?, t?i ?a hóa ti?p xúc s?n ph?m và t?ng l?i t?c ??u t?.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
L?ch s? giao d?ch c?a nhà cung c?p

D??i ?ây là thông tin v? các giao d?ch c?a nhà cung c?p ???c th?c hi?n qua Alibaba.com. N?u b?n c?n thêm chi ti?t v? d? li?u giao d?ch, vui lòng liên h? tr?c ti?p v?i nhà cung c?p.

T?ng quan giao d?ch

Giao d?ch

Th? Tr??ng xu?t kh?u

Chi ti?t giao d?ch

Nhà cung c?p này ?ã hoàn thànhGiao d?ch v?i ng??i mua t? .

??a ?i?m v?n chuy?n
Giá tr? giao d?ch
Ngày giao d?ch
G?i email cho nhà cung c?p này
啪啪网站